Surgical Scissors

Noyes
Item-No : 03-10-022

Noyes, 14.5cm

Noyes
Item-No : 03-10-021

Noyes, 14.5cm

Noyes
Item-No : 03-10-023

Straight, 14.5cm

Noyes
Item-No : 03-10-028

Curved, 15cm

Noyes
Item-No : 03-10-027

Straight, 15cm

Noyes
Item-No : 03-10-026

Curved, 11cm

Noyes
Item-No : 03-10-025

Straight, 11cm

Crown
Item-No : 02-07-008

Curved, 10.5cm

Crown
Item-No : 02-07-007

Straight, 10.5cm

Spencer
Item-No : 02-07-005

Straight, 13cm